Reguleringsplaner

Publisert 23.01.2019 13:02

Har du planer om utbygging og trenger bistand med regulering? Arealtek kan bistå i hele prosessen, fra skisse til ferdig anlegg.

Reguleringsplaner består av plankart og bestemmelser som er juridisk bindende dokumenter samt en planbeskrivelse og ROS-analyse. I enkelte tilfeller stilles det også krav om en konsekvensutredning og ulike illustrasjoner. Selve planprosessen er regulert gjennom egne bestemmelser i plan- og bygningsloven, og det er krav om at planen utarbeides av fagkyndige. Vi bistår gjerne med utarbeidelse av reguleringsplaner, både med planprosessen og utformingen av plandokumentene.

Trenger du bistand på planområdet ta kontakt med arealplanlegger Hilde Smedstad eller sivilarkitekt Hanne Marie Lium hos oss.

Arealtek har i tillegg god og bred kompetanse innen prosjektering av veg, vann og avløp slik at vi kan bistå med både forprosjektering og detaljprosjektering av veg og VA, inkludert overvannshåndtering. Våre tegnere kan også bistå med visualisering av prosjektet som erfaringsvis gir god informasjon i tidlig planleggingsfase.