Varsel om oppstart

Publisert 07.05.2021 14:11

Detaljregulering for Storgata 71 i Ringsaker kommune

På vegne av tiltakshaver Ersgaard AS varsles det i henhold til plan- og bygningsloven §12-8 oppstart av detaljregulering for Storgata 71. Planområdet ligger langs fv.213, Storgata, nord for Moelv sentrum, og består av gbnr. 380/4 og deler av 380/38. Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting i form av firemannsboliger med grøntområder og tilhørende teknisk infrastruktur på gbnr: 380/4. Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Besseggen Arkitekter AS og Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen.

A__4 - Photo

Det planlegges med 1. gangs behandling i formannskapet høsten 2021. Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 04.06.2021. Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring.
Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Henri Auer, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, henri@arealtek.no, mobil: 459 19 853 

Varsel om oppstart - Høringsbrev 
Planomriss 
Referat fra oppstartsmøte 
Planinitiativ 
Vurdering av KU