Skogplanter Innlandet

Publisert 29.03.2022 11:03

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering i Åsnes kommune på vegne av Skogplanter Innlandet AS. 

Formålet er å tilrettelegge for en videreutvikling av virksomheten. Planområdet er på ca. 140 daa og består av gbnr. 39/654, 39/655 og 39/195. Området er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel. Planforslaget blir kunngjort i Glåmdalen 28.3.2022. Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hilde@arealtek.no, mobil: 93069363.

Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 29.4.2022. Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig ettersyn.

Varel om oppstart 
Planinitiativ 
Oppstartsreferat 
Reguleringsplan 
Planområdet