Raufosskogen Øvre

Publisert 24.03.2022 08:44

Varsel om oppstart av detaljregulering for Raufosskogen øvre - endring 2022 - Vestre Toten kommune 

På vegne av tiltakshaver Nordbohus Innlandet AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 igangsetting av planarbeid for Raufosskogen øvre - endring 2022, plan-ID: 181. Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen. 

Det planlegges med 1. gangs behandling sommeren 2022. frist for å komme med merkander til oppstartsvarselet er 14.04.2022. Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek v/Henri Auer, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, henri@arealtek.no, mobil: 459 19 853 
 

Raufosskogen øvre