Planoppstart Tanghøgda

Publisert 11.03.2021 14:25
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering i Åmot kommune.

Planen fremmes som en privat reguleringsplan. Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen på vegne av Furutangen Utvikling AS. Planområdet er på ca. 36.  daa og er en del av eksisterende hytteområde på Furutangen. Planområdet består av en mindre del av gbnr. 36/69. Planen skal tilrettelegge for en mindre fortetting med inntil 8 hytter.


Det planlegges med 1. gangs behandling i formannskapet før ferien. Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 12.4.2021. Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hilde@arealtek.no, mobil: 930 69 363.

Varsel om oppstart - høringsbrev
Planomriss
Referat fra oppstartsmøte 
Planinitiativ 
Vurdering av KU