Grindalsmoen Sør

Publisert 02.02.2021 11:34

I medhold av plan- og bygningsloven §12-14 varsles endring av detaljregulering for Grindalsmoen sør.

Planområdet er på ca. 23,4 daa og ligger langs Torolf Storsveens veg og riksveg 25. Planområdet består av gbnr. 13/875 og 13/990. Hensikten med planen er å endre fra forretning til kombinert bebyggelse og anleggsformål, i form av forretning og idrettsanlegg. Planområdet er i kommunedelplan for Elverum byområde avsatt til forretning. Området er tidligere regulert. Innspill til planarbeidet kan innen 24.02.2021 sendes til: Elverum kommune, Postboks 403, 2418 Elverum eller postmottak@elverum.kommune.no.

Mer informasjon om planforslaget finner du i dokumentene nedenfor, på kommunens hjemmeside elverum.kommune.no eller ta kontak med Henri Auer hos oss.

plankart Grindalsmoen Sør